Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2011
Tuyển sinh Sau đại học
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2011

Trường Đại học Mở TP.HCM thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2011, ngày thi tuyển sinh 19 & 20/08/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 534 /TB-ĐHM                                     Tp.HCM, ngày  23  tháng 05  năm 2011

 
THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Sau Đại học năm 2011


Kính gửi:
Lãnh Đạo Cơ Quan, Đơn vị và Cá nhân

    Căn cứ Quyết định số 6117/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, ngày 5/11/2003 của Bộ GD & ĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quyết định số 6279/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9/11/2005 của Bộ GD & ĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh; Quyết định số 297/QĐ-BGDĐT, ngày 12/06/2007 của Bộ GD & ĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng; Quyết định số 8106/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học; Quyết định số 3057/QĐ-BGDĐ, ngày 27/07/2010 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cho Trường Đại học Mở Tp.HCM;

    Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

    Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-ĐHM, ngày 18/05/2011 của Trường Đại học Mở Tp.HCM về việc ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

    Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT, ngày 10/03/2011 của Bộ GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường đại học Mở Tp.HCM;

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh Sau Đại năm 2011 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo

- QUẢN TRỊ KINH DOANH         

- TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG      

- KINH TẾ HỌC

- LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

2. Đối tượng tuyển sinh:

2.1 Điều kiện dự tuyển:

2.1.1 Về văn bằng: 

 a) Đã tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành đăng ký dự thi

 b) Người có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, nhưng đăng ký dự thi ngành Quản trị Kinh Doanh, Tài chính - Ngân hàng hoặc Kinh tế học phải học bổ túc kiến thức trước khi dự thi (Điều kiện và chương trình bổ túc kiến thức liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học).

 c) Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh: Nếu người dự thi đăng ký theo ngành ngoại ngữ đúng với bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác.

2.1.2 Về thâm niên công tác:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc (tính theo năm) trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

     2.1.3 Có đủ sức khoẻ để học tập.

2.1.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.

2.2  Đối tượng và Chính sách ưu tiên:

2.2.1 Đối tượng:

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b) Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

e) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

f) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

2.2.2 Các đối tượng được ưu tiên theo mục a khoản 2.2.1 phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

2.2.3 Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

3. Thời gian:

* Phát nhận hồ sơ đăng ký dự thi: ............................đến hết ngày 28/07/2011

*Thời hạn nộp hồ sơ xét chính sách ưu tiên: .............trước ngày 15/07/2011

* Lệ phí thi: ............................................................350.000 đồng

* Ngày thi: ..............................................................19 & 20/08/2011

Ghi chú: Thí sinh nhận giấy báo thi tại Khoa ĐTSĐH (phòng 206), Trường đại học Mở Tp.HCM, từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 04/08/2011. Sau ngày 04/08/2011 nhà trường sẽ gửi giấy báo dự thi đến thí sinh qua đường bưu điện).

4. Môn thi tuyển sinh:

 

 Môn

Chuyên ngành QTKD, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học

Chuyên ngành: LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh

Chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp

Môn cơ sở

Kinh tế học

Phương pháp giảng dạy

Sức bền vật liệu

Môn cơ bản

Toán

Ngôn ngữ  (Syntax, Semantics)

Toán ( A1, A2)

 

Ngoại ngữ (chọn 1 trong những ngoại ngữ)

Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật

Pháp, Nga, Trung, Nhật

Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật

5. Địa chỉ liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Phòng 206, 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 39300947 hoặc (08) 39300210 - 206,
Website: http:// www.ou.edu.vn

Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như trên                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu,VT 
- Khoa ĐTSĐH                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                            TS. LÊ THỊ THANH THU


CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
08807513