Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đánh giá kết quả rèn luyện
Các mẫu biểu đánh giá điểm rèn luyện
Các mẫu biểu đánh giá điểm rèn luyện
Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên - Mẫu 1

Biên bản họp ban lãnh đạo lớp - Mẫu 2

Danh sách tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện - Mẫu 3

Biên bản họp lớp - Mẫu 4

Danh sách đề nghị xét đặc biệt - Mẫu 5

Biên bản họp hội đồng (cấp khoa) - Mẫu 6

Danh sách đề nghị xét đặc biệt (cấp khoa) - Mẫu 7

Danh sách tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện (cấp khoa) - Mẫu 8

Danh sách điều chỉnh đánh giá kết quả rèn luyện (cấp khoa) - Mẫu 9
TIN VẮN
    
Số lượt truy cập
01088381