Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Đánh giá kết quả rèn luyện; Kỷ luật
Thông báo Quyết định kỷ luật Học sinh, Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém hai học kỳ liên tiếp (HK1 và HK2 NH:2010-2011)
Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-ĐHM ngày 5 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp.HCM về việc kỷ luật Học sinh, Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém hai học kỳ liên tiếp (HK 1 và HK2 năm học 2010 - 2011. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, Sinh viên thông báo:

    Phòng Công tác chính trị và Học sinh, Sinh viên thông báo danh sách 437 Học sinh, Sinh viên bị đình chỉ học tập 01 (một) năm học (từ học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 đến hết học kỳ 2 năm học 2011 - 2012) do vi phạm Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy (hai học kỳ liên tiếp không đánh giá kết quả rèn luyện).

    Quyết định kỷ luật được thông báo về gia đình sinh viên và địa phương nơi sinh viên cư trú để phối hợp trong việc quản lý, giáo dục sinh viên. Hết thời hạn kỷ luật, các sinh viên có tên trên phải làm đơn xin xóa kỷ luật có xác nhận của địa phương nơi cư trú để được xét "công nhận xóa kỷ luật" mới được tiếp tục đăng ký học tập.

Danh sách học sinh Ban trung cấp chuyên nghiệp bị kỷ luật

Danh sách sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng bị kỷ luật

TIN VẮN
    
Số lượt truy cập
01089469