Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
K2007 - Đề cương ôn tập các môn thi tốt nghiệp và tiếng Anh đầu ra của K. 2007 CT ĐTĐB (còn tiếp tục cập nhật)
Chương trình Đào tạo Đặc biệt gửi đề cương ôn tập các môn thi tốt nghiệp và môn anh văn đầu ra của khóa 2007.

- Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Quản trị học: (đang cập nhật)
         De cuong on tap Tn mon Quan tri hoc.doc
- Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Quản trị Marketing (đang cập nhật)
         De cuong ONTN QTMar 2011.pdf
- Đề cương và bài tập ôn tập thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính 
         De cuong on tap thi TN mon Ke toan tai chinh.doc
         Bai tap on thi TN mon ke toan tai chinh.DOC
- Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Kế toán quản trị 
         De cuong on tap thi TN mon Ke toan quan tri.pdf
- Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Quản trị tài chính (đang cập nhật)
- Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng 
        De cuong mon Nghiep vu NHTM_K2007.pdf
- Đề cương ôn tập tiếng anh đầu ra K. 2007
         DE CUONG HUONG DAN THI TOEIC_CTDTDB.doc

* Lịch ôn thi, lịch thi tiếng Anh đầu ra và chuẩn tiếng Anh đầu ra của Chương trình Đào tạo Đặc biệt, khóa 2007
         Thong bao ve lich on, thi tieng anh dau ra K.2007.DOC

Đề nghị sinh viên tải về xem trước và đi ôn tập đúng ngày thông báo.