Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang Web Tài Liệu Học Tập

Sinh Viên có thể tiếp cận trang web chia sẻ tài liệu học tập của các bộ môn thuộc Khoa Kế Toán - Kiểm Toán:

 Thầy Vũ Hữu Đức – Trưởng khoa

- Trang Web Kiểm Toán 01 (https://sites.google.com/site/auditingone/home)

                        Kiểm Toán 02 (https://sites.google.com/site/auditingtwo/home)

                        Nguyên Lý Kế Toán - cập nhật (https://sites.google.com/site/acco2301)

                        Kế Toán Quản Trị (https://sites.google.com/site/ktquantri)

                        Kế Toán Tài Chính 1 (https://sites.google.com/site/kttaichinh1)

 Cô Lê Thị Khoa Nguyên - Phó Trưởng Khoa

- Trang Web (https://sites.google.com/site/ketoantaichinhkn/home)

Cô Lê Thị Minh Châu

- Trang Web (https://sites.google.com/site/minhchaukt)

Thầy Vũ Quốc Thông

- Hệ thống thông tin kế toán 1 (https://sites.google.com/site/htttkt1tv)

- Hệ thống thông tin kế toán 2 (https://sites.google.com/site/htttkt2tv)

- Hệ thống thông tin kế toán - tiếng Anh (https://sites.google.com/site/htttkt2en)

- Hệ thống thông tin kế toán - 01 HP (https://sites.google.com/site/htttkt0tv)

- Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (https://sites.google.com/site/hthdnldn0)

- Nguyên Lý Kế Toán (https://sites.google.com/site/webtestketoan)


Thầy Hoàng Huy Cường

- Trang Web (https://sites.google.com/site/ketoantaichinh1234/home)

Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp

- Trang Web (https://sites.google.com/site/blogketoan)

Thầy Ngô Hoàng Điệp

- Trang Web (https://sites.google.com/site/ketoanthuediep/home)

Cô Lý Nguyễn Thu Ngọc

- Trang Web (https://sites.google.com/site/ngoclyou/home)

 Cô Phan Thị Thúy Ngọc

- Trang Web (https://sites.google.com/site/thuyngocktkt/home)

Cô Trần Tuyết Thanh

- Trang Web (https://sites.google.com/site/webketoan0511)

Thầy Phạm Minh Vương

- Trang Web (https://sites.google.com/site/vuongphamou/home)

Cô Phạm Thị Phương Thảo

- Trang Web (https://sites.google.com/site/blogketoan3006)

Cô Lê Thị Thanh Xuân

- Trang Web (đang cập nhật)

 Cô Ngô Ngọc Linh

 - Kiểm toán P.1 (https://sites.google.com/site/kiemtoanhp1)

 - Kiểm toán P.2 (https://sites.google.com/a/ebsc.com.vn/kiem-toan-bctc-2)

 - Kiểm soát nội bộ (https://sites.google.com/a/ebsc.com.vn/mon-kiem-soat-noi-bo/bai-giang)

 - Nguyên lý kế toán (https://sites.google.com/site/nguyenlykt2012)

Thầy Hồ Sỹ Tuy Đức

- Trang Web (https://sites.google.com/site/tuyduc/home)

Cô Trần Thị Vinh

- Kế toán - Kiểm toán (https://sites.google.com/site/vinhtranou/)

- Tài liệu học tập (https://sites.google.com/site/vinhtranktkt) 

 

 
Số lượt truy cập
00656860