Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học tham gia cuộc thi Sinh viên NCKH khoa Kinh tế và Luật lần thứ IV
Nguồn: Khoa Kinh tế và Luật

Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IV năm học 2011 - 2012 thông báo một số nội dung:

1. Danh sách đề tài tham gia vòng loại: Bảng tổng hợp đề tài lần IV. năm học 2011 - 2012

2. Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các đề tài vào vòng 2 sau ngày 17/10/2011 (Dự kiến 20 đề tài)

3. Có sự điều chỉnh: Những đề tài vào vòng 2 sẽ đăng ký dự thi cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường năm 2012, vì vậy những đề tài vào vòng 2 sẽ được tạm ứng kinh phí và kê khai theo mẫu của cuộc thi cấp trường năm 2012.

Sinh viên có thể tham khảo các quy định về cuộc thi cấp trường, các biểu mẫu liên quan tại trang web của phòng Hợp tác và Quản lý Khoa học.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi các thông báo của Ban Tổ chức cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI