Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Chương trình đào tạo hệ Đại học văn bằng 2

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2009, KHÓA 2010, KHÓA 2011

Kế hoạch đào tạo Đại học chính quy (bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế dự kiến theo 03 học kỳ/năm học

 B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 2012 TRỞ VỀ SAU:

(Từ khóa học trúng tuyển trong Đợt tuyển sinh ngày 23,24/12/2012)

Chương trình đào tạo Đại học chính quy (Bằng thứ 2) - Ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 trở về sau

C. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2 TỪ KHÓA 2015 VỀ SAU:

Danh mục môn học đào tạo đại học chính quy văn bằng 2

D. MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

Sinh viên Bằng thứ 2 Ngành Luật Kinh tế các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo Bằng thứ 2 ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

- Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế (Bằng thứ 2).