Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TS. Nguyễn Văn Phúc

Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚC    

Giới tính: Nam

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                           Năm, nước nhận học vị: 2006 tại Hà Lan

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sỹ       Năm bổ nhiệm: 2006

Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Tp.HCM

Đơn vị công tác hiện tại: Trường ĐH Mở Tp.HCM

Email: phuc.vn@ou.edu.vn

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Luận cứ các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế dài hạn làm cơ sở phân tích tăng trưởng kinh tế TP.HCM

2007/2009

Đề tài cấp Thành phố

Chủ nhiệm

02

Phân tích hiệu quả đầu tư trên địa bàn TP.HCM

1998/2000

Đề tài cấp Thành phố

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Entrepreneurship, Investment and Economic Growth: The Essential Role of the Entrepreneurial Environment, Ph.D Thesis, Maastricht: Shaker Publisher

2006

Sách đã xuất bản năm 2006

02

Phân tích hiệu quả đầu tư trên địa bàn TP.HCM

2000

Sách đã xuất bản năm 2000, NXB Tp.HCM

03

“Đầu tư, hiệu quả đầu tư và tăng trưởng kinh tế dài hạn: lý thuyết, mô hình kiểm nghiệm và trường hợp Việt Nam”

2009

tr. 49-56, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số 1(14)-2009

04

“Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế”

2009

tr. 49-54, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số 2(15)-2009

05

“Tự do thương mại – Tăng trưởng – công nghiệp hóa: Đâu là cuộc tranh luận cần thiết”, đồng tác giả với Cao Xuân Dung

2009

tr. 15-28, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số chuyên đề ABC tháng 12/2009.

06

Nhận định về năm xu hướng thay đổi quan trọng sau khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008

2009

Trong sách “Từ Khủng hoảng đến Tái cấu trúc” do PGS.TS. Lê Bảo Lâm chủ biên, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM, 2009.

07

“Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh/Thành phố ở Việt Nam: một phân tích dữ liệu chéo”, đồng tác giả với Nguyễn Đại Hiệp

2011

tr.9-19, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số 2(20)-2011.

08

“Institutions and Investment Efficiency: An Empirical Investigation”

2011

Journal of Science, HCMC Open University

09

“Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên hệ đào tạo từ xa – Trường ĐH Mở Tp.HCM”, đồng tác giả với Tô Thị Kim Hồng.

2011

tr.85-95, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số 3(21)-2011.

10

“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An”, đồng tác giả với Huỳnh Thanh Phương.

2011

tr.15-26, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số 4(22)-2011.

11

“Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam trong ngắn và dài hạn”, đồng tác giả với Phạm Thị Tuyết Trinh.

2011

tr.3-16, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, Số 5(23)-2011.

12

“Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tại tỉnh Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long”

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM