Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2010 - 2011

Khoa Tài chính - Ngân hàng công bố danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2010 - 2011 và cách thức xét học bổng khuyến khích học tập. Cụ thể như sau:

* Cách thức xét học bổng khuyến khích học tập của khoa Tài chính - Ngân hàng như sau:

1. Theo kế hoạch số 428/KH-ĐHM ngày 20 tháng 4 năm 2011, nhà trường tiến hành phân bổ Quỹ học bổng khuyến khích học tập dựa vào mức tổng thu học phí của các khoa. Mức học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2010 - 2011 dành cho sinh viên hệ đại học là 166.860.750 đồng, dành cho sinh viên hệ cao đẳng là 43.218.700 đồng.
2. Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí môn học trong học kì của từng khóa học, khoa sẽ tính toán kinh phí học bổng phân bổ cho sinh viên của khóa học đó như sau:

Số tiền học bổng khóa n = Tổng kinh phí học bổng của khoa * (số lượng sinh viên đăng kí môn học trong học kỳ của khóa n / Tổng số lượng sinh viên đăng kí môn học trong học kỳ của toàn khoa)

Cách phân chia này sẽ tạo sự công bằng giữa các khóa học có đặc thù về môn học khác nhau, cơ hội đạt học bổng của sinh viên khóa n chỉ xét trong những sinh viên có thành tích cao nhất của khóa n đó.

3. Khoa sẽ tính toán điểm trung bình học tập của sinh viên với điều kiện:
- Chỉ lấy điểm các môn học đúng theo chương trình đào tạo chuẩn do nhà trường quy định đối với học kỳ đó, không tính điểm học vượt.
- Điểm trung bình học tập được tính căn cứ điểm học lần 1 và thi lần 1.
- Các môn học đã học vượt các học kì trước đều được quy về đúng học kì đang xét học bổng.

4. Điểm RLSV sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc xét xếp loại học bổng.
- Xếp loại học tập xuất sắc & xếp loại RLSV xuất sắc -> loại học bổng xuất sắc.
- Xếp loại học tập xuất sắc & xếp loại RLSV giỏi -> loại học bổng giỏi.
- Xếp loại học tập xuất sắc & xếp loại RLSV khá -> loại học bổng khá.
- Xếp loại học tập giỏi & xếp loại RLSV xuất sắc -> loại học bổng giỏi.
Tương tự cho các trường hợp khác.

5. Căn cứ xếp loại học bổng và điểm trung bình học tập toàn bộ sinh viên của khoa thỏa các điều kiện tại mục 3 & 4, khoa xét học bổng dành cho các sinh viên có điểm trung bình học tập học kỳ của từng khóa từ xếp loại học bổng cao nhất xuống đến khi hết số tiền học bổng dành cho khóa đó (tối thiểu là học bổng loại khá).

Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2010 - 2011 (xem tại đây).
Căn cứ cách phân chia như trên, đây chỉ là danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng và có thể thay đổi.
Các sinh viên tự xét thấy đủ điều kiện nhận học bổng nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng phản hồi về văn phòng khoa Tài chính - Ngân hàng (P.210 - cơ sở 97 Võ Văn Tần) trước 17h00 ngày 29/4/2011. Sau thời hạn này, mọi sự phản hồi là vô hiệu lực.