Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo tuyển sinh 2014
Quy chế tuyển sinh 2014

Thi sinh tham khảo thông tư 06/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2014 <ở đây>

Các văn bản liên quan:

1.Thông tư 03/2013v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012: <ở đây>

2.Thông tư 24/2012 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012: <ở đây>

3. Thông tư 09/2012 và Quy chế tuyển sinh 2012: <ở đây>